Belgische Ornithologische Unie, afgekort : “B.O.U.” vzw
Gerechtelijk Arrondissement Brussel
Sociale Zetel: Heidestraat 126, 1742 Sint Katherina Lombeek, Vlaamse Gewest
Identificatienummer : 12819/91
Ondernemingsnummer: 445089448

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

TITEL I – Benaming, maatschappelijke zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Belgische Ornithologische Unie, afgekort: ” B.O.U. “.
De B.O.U. is aangesloten bij de Ornithologische Wereldconfederatie C.O.M., waarvan zij de
vertegenwoordigster is voor België onder de benaming :” C.O.M.- België “.
Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd ten huize van haar voorzitter; Heidestraat 126, 1742
Sint Katherina Lombeek, Vlaamse Gewest, Website www.bouuob.be
TITEL II. – Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel:
a) de verdediging van de vogelliefhebberij in de breedst mogelijke zin;
b) het aanmoedigen en deelnemen aan alle mogelijke manifestaties die bijdragen tot een bredere
kennis en uitbreiden van de vogelliefhebberij en vogelkennis;
c) het propageren van de vogelkennis, met het doel de liefde tot, de verdediging van en de
bescherming van de vogels na te streven;
d) de oprichting en steunen van een nationaal college van keurders nastreven;
e) de organisatie van nationale en internationale vogeltentoonstellingen en/of zangwedstrijden
uitwerken;
f) de oprichting van een technische commissie “Bescherming” met als opdracht de verdediging van
de belangen van kwekers en vogelliefhebbers, alsmede de studie van de problemen in verband met
de wetgeving op de bescherming en het welzijn der vogels;
g) bij de overheid en het publiek de Ornithologie in de breedste betekenis van het woord bijbrengen
en verdedigen als zijnde kunst en verantwoorde vrijetijdsbesteding die economische en recreatieve
eisen verantwoorden.
h) contacten onderhouden met de COM.
i) vogels van de Belgische vogelliefhebbers ieder jaar optimaal begeleiden naar de Mondial.
j) keurmeesters uitsturen naar de technische vergaderingen OMJ.
k) via de BOU keurmeesters aanduiden voor COM keuringen.
l) problemen in verband met de wetgeving op de bescherming en het welzijn der vogels opvolgen,
contacten onderhouden met de diverse ministeries / agentschappen en de Europese commissie om
de belangen van de Belgische vogelliefhebbers te verdedigen.
Art. 4. De Belgische Ornithologische Unie vzw werd opgericht voor onbepaalde duur , op datum van
29 juni 1991.
TITEL III. – Leden
Art. 5. De vereniging is een federatie samengesteld uit leden, die allen aangesloten federaties of
groeperingen zijn.
Het minimum aantal leden moet minstens drie bedragen.
Art. 5-1. Voorwaarden voor lidmaatschap
Iedere groepering en/of federatie die minstens vijfhonderd (500) leden telt en minstens vijf (5)jaar
bestaat, en die op de statutaire vergadering minstens de steun krijgt van de gewone meerderheid.
Art. 6.
Volgende federaties zijn aangesloten leden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 5-1 en 9
A.VI.BO. Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond, v.z.w., Schardauw 1, bus 1, 8520
Kuurne.
B.G.C. Belgische Grasparkieten Club , Meskens Dirk , Brandstraat 115 , 9255 Buggenhout
B.P.C. Belgische Postuurkanarieclub,Schoovaerts Lucien , Nekkerspoel 339 , 2800 Mechelen
B.V.A. Belgische Vereniging Agaporniden v.z.w., Heufkensstraat 51, 9630 Zwalm
BVP Belgische Vereniging van Parkieten- en papegaaienliefhebbers vzw,Meerseweg 50, 2320
Hoogstraten
F.R.O.W. Fédération Royale Ornithologique Wallonne a.s.b.l., Drapier Marcel , rue Principale 146 ,
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
K.A.O.B. Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België. v.z.w.,Avenue des Champs Clairs , 30
, 1421 Ophain .
K.B.F.K. Koninklijke Belgische Federatie van Kanarieliefhebbers, Uittebroek Benny Hertog van
Brabantlaan 5 , 3400 Landen
K.B.O.F. Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie, v.z.w., Pastoor Van Der Auwerastraat
34,2640 Mortsel
K.B.S. Koninklijke Belgische Samenwerking, mandataris : Louagie Alain , Kievitstraat 4 , 8820 Torhout
K.N.B.B. Koninklijke Nationale Bond van België voor Waterslagers, mandataris :Soethaert Jackie ,
Nieuwe Baan 23 , 9160 Eksaarde Lokeren
LPC , Limburgse Parkieten Club , Jeugdlaan 131 , 3550 Heusden Zolder
VIMIBEL Vinkeniers Midden Belgie , Pamelstraat 176 , 9400 Ninove
W.P.C. West-Vlaamse Parkietenvereniging, v.z.w., Industrielaan 20, 8810 Lichtervelde
Art. 7. De leden kunnen zich steeds terugtrekken uit de vereniging, door schriftelijk ontslag in te
dienen bij het Bestuursorgaan.
Wordt aanzien als ontslagnemend, het lid dat nalaat zijn jaarlijkse bijdrage (lidgeld) te betalen. Het
ontslag gaat in op het einde van de tweede maand na het versturen per post van een aangetekende
rappel verstuurd aan de verantwoordelijke van de betrokken federatie of groepering.
De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene Vergadering door een
meerderheid van twee derde der tegenwoordige stemgerechtigde leden.
Het Bestuursorgaan kan de voorlopige schorsing uitspreken tegen leden, en dit tot aan de Algemene
Vergadering. en dit op voorwaarde dat het gaat om ernstige inbreuken op de voorziening van de
statuten of voor feiten die de goede faam en eer van de federatie zouden kunnen aantasten.
De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuursorgaan personen als ereleden tot de
vereniging toelaten of zelf aanduiden.
Art. 8. Ontslagnemende en uitgesloten leden en hun rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken
op het maatschappelijk bezit.
TITEL IV. – Bijdrage (of lidgeld)
Art. 9. De leden van de vereniging betalen een jaarlijks lidgeld
Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald door de Algemene Vergadering, en mag een maximum
van 1.250 euro niet overtreffen.
TITEL V. – Algemene Vergadering
Art. 10. De Algemene Vergadering is samengesteld door al de leden. Deze vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of zijn plaatsvervanger.
Art. 11 De bevoegdheden van de Algemene Vergadering omvatten het recht :
1° de statuten te wijzigen en tot de ontbinding van de vereniging te besluiten mits rekening te
houden met de ter zake wettelijke voorzieningen:
2° tot het benoemen en ontslaan van leden van het Bestuursorgaan;
3° tot het goedkeuren van jaarrekening en begroting:
4° tot het uitoefenen van alle rechten voortspruitend uit wetgeving en statuten.
Art. 12. De leden worden door de voorzitter van het Bestuursorgaan uitgenodigd tot de Algemene
Vergadering.
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een medelid. De uitnodigingen geschieden door een
per post verstuurde brief of e-mail met leesbevestiging, ten laatste 15 dagen voor de
vergaderdatum.. Deze uitnodigingen vermelden steeds de agendapunten van de Algemene
Vergadering.
Volmachten worden niet aanvaard.
Art. 13. De Algemene Vergadering dient minstens eens per jaar samengeroepen te worden, ook
wanneer één vijfde van de aangesloten leden hierom verzoeken.
Hier dient tevens vermeld dat ieder voorstel getekend door één vijfde der aangesloten leden, dient
opgenomen te worden op de dagorde van de Algemene Vergadering.
Art. 14. leder lid heeft een gelijk aantal stemmen op de Algemene Vergadering.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige stemgerechtigden,
behoudens daar waar anders voorzien is bij wet en/of deze statuten. In geval van gelijkheid van
aantal stemmen, is de stem van de voorzitter, of van het lid van het Bestuursorgaan die hem
vervangt, doorslaggevend.
Art. 15. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging,
of de wijziging der statuten mits rekening te houden met de voorschriften van de wet van 23 maart
2019-Belgisch Staatsblad 4 april 2019, namelijk Deel 3, Boek 9, art. 9 : 21 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk.
Art- 16. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een speciaal register.
De verslagen vermeldend deze beslissingen dienen ondertekend te worden door de voorzitter en één
lid van het Bestuursorgaan. Dit speciaal register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar
de leden er kennis kunnen nemen van de inhoud, zonder dit register naar andere plaatsen over te
brengen.
Deze beslissingen worden met een per post verstuurde brief of e-mail met leesbevestiging, ter kennis
gebracht aan de verantwoordelijke van ieder lid.
Iedere wijziging van de statuten dient binnen de maand na datum gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad voorbehouden aan de v.z.w.’s.
Zelfde voorziening voor iedere benoeming, ontslag of schorsing van leden van het Bestuursorgaan.
TITEL VI. – Het Bestuursorgaan
Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens zes leden en
maximum tien leden. Het aantal leden van het Bestuursorgaan mag niet hoger zijn dan het aantal
leden van de vereniging.
Art. 18. Om tot lid van het Bestuursorgaan verkozen te.kunnen worden, dient men te voldoen aan de
hierna vermelde voorwaarden:
a) lid zijn van een bij de B.O.U. aangesloten federatie en of groepering;
b) voorgedragen worden door deze federatie en/of groepering;
c) minstens de helft der stemmen behalen van de leden die deelnemen aan de Algemene
Vergadering.
Art 19. Vanaf de Statutaire Vergadering van 2021 worden elk jaar twee Bestuurders herkozen. De
mandaten worden om de vijf jaar, ieder jaar twee, herkozen.
De volgorde wordt zo bepaald:
Juni 2018: Voorzitter en Bestuurder
Juni 2019: Ondervoorzitter (Franstalig) en Hulpsecretaris
Juni 2021: Ondervoorzitter (Nederlandstalig) en Bestuurder
Juni 2022: Penningmeester en Bestuurder
Juni 2023: Secretaris en Bestuurder
Om verkozen te zijn moet de kandidaat de helft van de stemmen van het aantal aanwezige federaties
behalen.
De uittredende leden van het Bestuursorgaan zijn herkiesbaar.
Wanneer de plaats van een Bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat zal zijn vervanger
de tijdsduur van het mandaat ver voleindigen. De Algemene vergadering zal het mandaat bevestigen.
Art. 20. Het Bestuursorgaan duidt onder de leden één voorzitter twee ondervoorzitters, één
secretaris, één hulpsecretaris en één schatbewaarder aan.
Ingeval de voorzitter belet is, worden zijn bevoegdheden waargenomen door één der
ondervoorzitters of door de oudste in jaren van de aanwezige leden van het Bestuursorgaan.
Art. 21. De beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen door de aanwezige leden van het Bestuursorgaan. Deze beslissingen kunnen
slechts genomen worden van zohaast de helft van de leden van het Bestuursorgaan aanwezig zijn. In
geval van gelijkheid van aantal stemmen is de stem van de voorzitter, of deze van het lid van het
Bestuursorgaan die hem vervangt, doorslaggevend.
Art. 22. Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor beheer en bestuur van
de vereniging.
Zij mag, zonder dat deze bevoegdheid beperkend weze, of onverminderd de andere rechten
voortspruitend uit de wet en/of deze statuten, alle akten en contracten afsluiten, minnelijke
schikkingen nastreven, schikkingen treffen inzake verwerven, verwisselen en verkopen van alle
roerende en onroerende goederen, hypotheek nemen op, ontlenen aan, huurovereenkomsten
afsluiten welke ook de aard mag zijn, legaten, subsidies en overdrachten aanvaarden afstand doen
van rechten, alle machten verlenen aan mandatarissen naar keuze zowel aangeslotenen of niet, de
vereniging vertegenwoordigen in rechtszaken zowel als verweerder dan als eiser.
Zij kan ook het personeel der vereniging aanwerven. benoemen en/of ontslaan.
Zij kan alle sommen laten innen en/of ontvangen herkomstig van in bewaring gegeven waarden.
Zij kan alle nodige rekeningen openen bij banken.. Zij kan alle verrichtingen uitvoeren op deze
rekeningen.
Zij mag overschrijvingen uitvoeren met alle mogelijke betalingsmandaten. Zij mag brandkasten huren
bij banken. Alle door de vereniging te betalen sommen worden door haar zorgen betaald.
Zij neemt alle brieven, telegrammen, postpakjes en andere in ontvangst. Zelfde voorziening voor
aangetekende zendingen bij post, douane en spoorwegen al dan niet door verzekering gedekt.
Art. 23. Het Bestuursorgaan mag, onder eigen verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de
vereniging overdragen aan een der leden van het Bestuursorgaan.
Art. 24. Alle akten en beslissingen waardoor de vereniging verplichtingen aangaat, buiten deze van
het dagelijks beheer, moeten, buiten deze waarvoor een speciale volmacht vereist wordt, getekend
worden door de voorzitter, ofwel door twee leden van het Bestuursorgaan, zonder dat dezen ertoe
verplicht zijn hun bevoegdheid ter zake te bewijzen ten overstaan van derden.
Art. 25. De leden van het Bestuursorgaan zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de beslissingen
getroffen in uitvoering van hun ambt. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van
het ontvangen, mandaat. Het mandaat is onbezoldigd.
TITEL VII. – Reglement van inwendige orde
Art. 26. Het Bestuursorgaan kan een reglement van inwendige orde voorstellen aan de Algemene
Vergadering.
Wijzigingen aan dit reglement van inwendige orde kunnen enkel aangebracht worden door de
Algemene Vergadering die ter zake beslist bij eenvoudige meerderheid der aanwezige
aangeslotenen.
TITEL VIII. – Diverse beslissingen
Art. 27. Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
Art. 28. De jaarrekening en de begroting voor het volgend werkjaar zullen jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering, die zal doorgaan op de tweede zaterdag van de
maand juni van ieder jaar of op de vorige dag indien de eerstgenoemde een feestdag is.
Art. 29. De Algemene Vergadering zal twee commissarissen aanduiden, met opdracht alle rekeningen
van de vereniging na te zien en haar een jaarlijks verslag ter zake voor te leggen. Deze
commissarissen worden ieder jaar benoemd en zijn herkiesbaar.
Art. 30. In geval van ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering één of meerdere
vereffenaars aanduiden. De vergadering zal de rechten en machten van de vereffenaars bepalen en
zal de bestemming van het netto actief van het maatschappelijk bezit vastleggen.
Deze bestemming mag uitsluitend een vereniging zijn die dezelfde doelstelling nastreeft, als deze van
ons maatschappelijk doel.
Deze beslissingen evenals de namen beroepen en adressen van de vereffenaars dienen vermeld te
worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Art. 31 Alles wat niet voorzien is in deze statuten zal worden geregeld naar de geest van de wet van
23 maart 2019 – Belgisch Staatsblad 4 april 2019 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Art 32. De Algemene Vergadering van heden, heeft in hoedanigheid van leden van het
Bestuursorgaan verkozen :
HEREMANS Lodewijck, Grootlosestraat 93, 3128 Baal
KENIS Jozef, Eikendreef 14, 2990 Wuustwezel
LENS Erwin, Vossekotstraat, 25, 9100 Sint-Niklaas
NESTOR Denis, Oude Liersebaan 137 D, 2220 Heist o/d Berg
PRINCEN Jacques, Rue Paradis des Cheveux 141, 6060 Gilly
ROGIERS André, Heidestraat 126, 1742 Sint Katherina Lombeek
VANDORMAEL David, Rue du Puits 6, 4280 Hannut
VERBELEN Jean, Lievekensstraat 14, 9255 Buggenhout
VERDEYEN Louis, Hauwerstraat 2, 9255 Buggenhout
die ter zake bevoegd zijn en dit mandaat aanvaarden.
De leden van het Bestuursorgaan hebben in hun midden verkozen tot :
Voorzitter – ROGIERS André, Heidestraat 126, 1742 Sint Katherina Lombeek
Ondervoorzitter (Nederlandstalig) – HEREMANS Lodewijck, Grootlosestraat 93, 3128 Baal
Ondervoorzitter (Franstalig) VANDORMAEL David, Rue du Puits 6, 4280 Hannut
Secretaris – VERBELEN Jean, Lievekensstraat 14, 9255 Buggenhout
Hulpsecretaris – PRINCEN Jacques, Rue Paradis des Cheveux 141, 6060 Gilly
Penningmeester NESTOR Denis, Oude Liersebaan 137 D, 2220 Heist o/d Berg
Bestuurder
KENIS Jozef, Eikendreef 14, 2990 Wuustwezel
LENS Erwin, Vossekotstraat, 25, 9100 Sint-Niklaas
VERDEYEN Louis, Hauwerstraat 2, 9255 Buggenhout