LBULLETIN D’INSCRIPTION  ,  INSCHRIJVINGSFORMULIER ,  BROCHURE (FR)  – BROCHURE (NL)

Klik op de bovenstaande link en je krijgt dat wat je nodig het !!!!!
 
Cliquez sur le lien ci-dessus et vous obtenez que ce que vous en avez besoin !!!!!

SECTIONS ET/ AND CLASSES  – SECTIE EN KLASSEN

 

Annulatie Mondial te Santarem (Portugal)

De voorzitter van de COM , dhr Ramoa , heeft op 3 november beslist , de Mondial te Santarem te annuleren ingevolge de Covid perikelen .
De geplande Mondial in Turkije 2022 word georganiseerd van 28 november tot 5 december 2021 ;
Dit om de Mondial 2022 in Valencia mogelijk te maken .
Hij verwacht van alle landen dat ze zullen meewerken .Ook word besproken de ringen 2020 toe te laten in alle  secties op de Mondial te Turkije .
 

Annulation Mondial Santarem Portugal .

Le président de la COM , Mr Ramoa , a décidé le 3 novembre que le Mondial srait annulée en raison du covid .
Le Mondial prévue en Turquie pour 2022 , sera organisée du
 28 novembre au 5 décembre 2021 , 
pour permettre le Mondial 2022 à Valence .
Il s’attend à ce que tous les pays coopérent ce Mondial .
I lest également vérifié si les oiseaux avec des bagues 2020 particpent en Turquie .

Hulde maart 2021 uitgesteld tot waarschijnlijk maart 2022

Aan alle deelnemers aan de Hulde Mondial PORTO !

 

De geplande hulde voorzien op 21 maart 2020 moest noodgedwongen uitgesteld worden naar 26 september 2020. Jammer maar helaas mocht door de gekende Coronamaatregelen ook deze niet doorgaan.
Toch  wenst de  Raad van Bestuur BOU-COM Belgie  een passende Hulde te brengen aan alle medaillewinnaars van de Mondial Porto.
Daarom hebben wij opnieuw hetzelfde restaurant en zanger William vastgelegd op zaterdag 20 maart  2021.
Wij hopen iedereen  op die dag te mogen verwelkomen en danken u voor uw begrip in deze voor iedereen moeilijke omstandigheden.
Iedere deelnemer zal tijdig een nieuwe uitnodiging ontvangen!
Wij wensen u en uw familie vooral een goede gezondheid !
 
Voor de  Raad van Bestuur,
Andre Rogiers,
Voorzitter BOU-COM Belgie
 

Hommage de mars 2021 annuler , nouveau date mars 2022

À tous les participants au Hulde Mondial PORTO!

 L’hommage prévu prévu le 21 mars 2020 a été forcé
 reporté au 26 septembre 2020. Dommage, mais malheureusement il a été autorisé à continuer
 les mesures Corona connues, elles ne seront pas non plus appliquées.
 Néanmoins, le Conseil d’Administration souhaite rendre à BOU-COM Belgique un Hommage approprié
 apporter à tous les médaillés du Mondial Porto.
 C’est pourquoi nous avons à nouveau le même restaurant et le même chanteur William
 fixé le samedi 20 mars 2021.
 Nous espérons accueillir tout le monde ce jour-là et vous remercions pour votre
 compréhension dans ces circonstances difficiles pour tous.
 Chaque participant recevra une nouvelle invitation à temps!
 Surtout, nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, une bonne santé!
 Pour le conseil d’administration,
 André Rogiers,
 Président BOU-COM Belgique

Kandidaturen voor Beheerraad BOU

                                            Mededeling vanwege BOU-COM BELGIE

De vogelliefhebberij is één van de mooiste hobby’s die wij nauw aan ons hart dragen.Door de dagelijkse inzet van duizenden voorbeeldige vogelhouders worden elk jaar opnieuw een groot aantal topvogels gekweekt en wordt er bijgedragen tot het in stand houden van een aantal minder gekende of bedreigde vogelsoorten.

Sportiviteit is dan ook een belangrijke factor in deze prachtige hobby.

Naar aanleiding van twee vorig jaar vastgestelde feiten wensen wij dan ook de regelgeving voor iedereen duidelijk te stellen.

Een liefhebber of tentoonsteller die de regelgeving overtreedt zal bij elke ernstige overtreding gesanctioneerd worden door zijn federatie. Elke federatie die lid is van de BOU respecteert de afspraken en regelgeving BOU en COM. Van zodra een lid gesanctioneerd wordt door zijn federatie voor een ernstige overtreding zal deze onmiddellijk schriftelijk meegedeeld worden aan de BOU.
Deze sanctie zal automatisch toegepast worden in alle aangesloten federaties zolang de sanctie loopt. Wie uitgesloten wordt kan ook niet meer deelnemen aan alle Internationale COM shows en de wereldshow van de COM.

Kandidaturen voor Beheerraad BOU

moeten steeds voor 1 mei ,
en via de federaties ,binnenkomen bij secretaris BOU met kopie aan voorzitter BOU . Bij interesse meld bij de federatie en een copy naar voorzitter BOU.

Candidatures pour le Comité Directeur de l’UOB doivent toujours avant        le 1 mai , via les fédérations ,chez le secrétaire UOB avec copie au président UOB .

De BOU-COM België legt een werfreserve aan van kandidaat begeleiders en hulpbegeleiders .

De namen zullen besproken en ingevuld worden na de Statutaire Vergadering .
Kandidaturen voor dit team aan te vullen en op te leiden voor de toekomst worden ingewacht bij de voorzitter , met kopij bij de secretaris , voor 1 mei 2017 .
Zij dienen max 65 jaar te zijn , volledig op de hoogte van de klassen bij de kleur en de postuur , bij de overige secties de mutaties en de soorten kennen . Zich akkoord verklaren de richtlijnen van de BOU stipt na te volgen en mee te werken in het belang van alle Belgische deelnemer

L’UOB-COM BELGIQUE va composer une réserve de candidats convoyeurs et aide-convoyeurs.

Les candidatures seront examinées et le choix sera effectué par les membres du comité administratif après la réunion statutaire
Les candidatures doivent être envoyées au Président, et en copie au Secrétaire, avant le 1er mai 2017.
Les candidats doivent avoir maximum 65 ans, être à la hauteur pour différencier les classes pour les canaris de couleurs et les races de postures ; pour les autres sections : les mutations et les variétés. Etre d’accord avec les règlements de l’UOB, les suivre strictement et coopérer dans l’intérêt de tous les participants Belges.
Kandidaten OMJ Keurmeesters gevraagd .
Dienen minstens 5 jaar in hun federatie keurmeester te zijn . Zij moeten in Belgie verblijven .
Kandidatuur dient door hun federatie bevestigd .
Examens gebeuren , in de regel , op de eerstvolgende Mondial en worden daartoe uitgenodigd door de secretaris OMJ .
Inschrijfgeld 50 euro te storten tesamen met de inschrijving op het nr van COM Belgie .
Kandidaturen dienen binnen te komen bij secretaris BOU voor 30 mei .moeten steeds voor 1 mei ,
en via de federaties ,binnenkomen bij secretaris BOU met kopie aan voorzitter BOU . Bij interesse meld bij de federatie en een copy naar voorzitter BOU.

.