BELGISCHE ORNITHOLOGISCHE UNIE – VZW-BOU. (C.O.M. BELGIE)

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

1 – Doel

Dit reglement regelt alle mogelijke geschillen die niet voorzien zijn in de statuten van de Vzw-BOU.De leden zijn verplicht zich hieraan te houden.

2 – Lidmaatschap

De Vzw-BOU is de enige nationale vereniging die erkend is door de C.O.M. (Confédération Ornithologique Mondiale) De voorzitter van de BOU is, in zijn volle betekenis, de vertegenwoordiger bij de C.O.M. Hij neemt dus het voorzitterschap waar van de Belgische delegatie op het C.O.M. Congres. Indien nodig kan hij zich laten vervangen.Het is wenselijk dat op het C.O.M. / O.M.J. Congres, ons land door de voorzitter van de BOU zou vertegenwoordigd zijn of door zijn plaatsvervanger.

3 – Doelstellingen van de leden van het Bestuursorgaan .

Het Bestuursorgaan van de BOU, samengesteld uit : de voorzitter, twee ondervoorzitters, de  secretaris, de adjunct -secretaris, de penningmeester, heeft als taak:

–           een goed beheer van de administratieve en de financiële taken van de BOU te behartigen.

–           De vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen voor te bereiden.

–           Een goede organisatie van de BOU kampioenschappen en van de Wereldkampioenschappen COM, wanneer deze in België georganiseerd worden, te verzekeren.

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter BOU met akkoord van de secretarissen.

Naast de Algemene Statutaire Vergadering, die doorgaat de tweede zaterdag van de maand juni, roept de voorzitter van de BOU een Bijzondere Algemene Vergadering samen ieder jaar in de loop van de maand oktober in overleg met de secretarissen.

De aangesloten federaties mogen er door maximum TWEE afgevaardigden, bij voorkeur behorende tot hun Raad van Bestuur of Beheerraad, en voorzien van de nodige volmachten, vertegenwoordigd zijn. Deze mogen niet zetelen in de Raad van Bestuur van de Vzw-BOU.

Indien nodig kan de Raad van Bestuur en de Beheerraad vergaderen op andere data voor het bespreken van belangrijke en dringende problemen die in de loop van het jaar zich kunnen voordoen.

In de Raad van Bestuur en in de Beheerraad heeft bij gelijkheid van stemmen de voorzitter de beslissende stem. 

De voorzitter van de BOU

–           Verzekert dat de statuten en de reglementen van inwendige orde van de BOU  gerespecteerd en toegepast worden.

–           Hij zit de vergaderingen van het Bestuursorgaan, de keurmeestersvergadering en de algemene vergaderingen voor en zorgt voor de goede werking.

–           Hij zorgt er voor dat de beslissingen van het Bestuursorgaan ,en van de Algemene Vergaderingen uitgevoerd worden.

–           In overleg met het Bestuursorgaan mag hij elke nodige en dringende beslissing nemen. Hij licht de andere leden van de Beheerraad in en indien nodig de aangesloten federaties.

–           Hij vertegenwoordigt de BOU op alle nationale en internationale manifestaties. Hij mag zich steeds laten vervangen door een lid van het Bestuursorgaan.

–           Hij is de officiële vertegenwoordiger van de BOU bij het gerecht. Hij is in opdracht van het Bestuursorgaan alleen gevolmachtigd in gerechtszaken.

–           Hij mag, indien hij het nodig acht, de leden van het Bestuursorgaan dagvaarden voor dringende en of belangrijke problemen.

–           Hij komt alle wettelijke verplichtingen na betreffende de Vzw. 

 

De ondervoorzitters :

–           Zij vervangen de voorzitter, volgens een beurtsysteem of volgens de omstandigheden, indien zij hiertoe opdracht gekregen hebben.

–           In deze omstandigheden beschikken zij over dezelfde bevoegdheid als de voorzitter.

–           Zij kunnen met een opdracht belast worden door de voorzitter of door het Bestuursorgaan. Zij zullen verslag uitbrengen bij de voorzitter of bij het Bestuursorgaan, in het eerste geval zal de voorzitter verslag uitbrengen bij het Bestuursorgaan .

–           Zij kunnen door de voorzitter of door het Bestuursorgaan belast worden met administratieve taken, volgens hun mogelijkheden.

–           In geval van tijdelijke of definitieve afwezigheid van de voorzitter verzekert een van beide, met toestemming van het Bestuursorgaan , het voorzitterschap tot de volgende statutaire vergadering .

De secretaris en/of de adjunct-secretaris

–           Hij nodigt, op vraag van de voorzitter, de leden van het Bestuursorgaan  en de Algemene Vergadering uit en stelt de dagorde op zoals gevraagd door hoger vermelde besturen, minstens drie weken voor de geplande vergadering.

–           Hij stelt, na goedkeuring van de voorzitter, de verslagen van het Bestuursorgaan  en de Algemene Vergadering op en bezorgt ze aan de leden van het Bestuursorgaan .

–           Alleen de verslagen van de Algemene Vergaderingen worden, na goedkeuring door de BOU voorzitter, verstuurd aan de leden – federaties. (voorzitter en secretaris)

–           Deze zullen in de twee landstalen opgesteld worden en ten laatste veertien dagen na de vergadering verstuurd worden.

–           Deze verslagen, ondertekend door hem en de voorzitter zul!en in het hiervoor bestemde register ad hoc gekleefd worden.

–           Hij vervult alle nodige wettelijke formaliteiten in verband met de Vzw-BOU.

–           Hij verzorgt de administratie voor de organisatie van de BOU kampioenschappen en de deelname aan de wereldkampioenschappen COM.

–           Hij stelt jaarlijks een activiteitenrapport op van de BOU en leest dit voor op de algemene Statutaire Vergadering.

–           Hij bewaart, klasseert en beantwoordt de briefwisseling van de BOU.

–           Hij bezorgt kopie aan de leden van de beheerraad zodanig dat dit kan besproken worden tijdens de vergaderingen van het Bestuursorgaan .

De penningmeester

–           Hij houdt de rekeningen van de BOU bij. (bankrekening, kasboek en alle andere financiële stukken)

–           Hij richt, in de loop van de maand maart, ieder jaar een schrijven aan de leden-federaties met de vraag hun jaarlijkse bijdrage te storten.

–           Hij int en controleert de ontvangsten van de BOU kampioenschappen en van de wereldkampioenschappen COM.

–           Hij int elk bedrag dat de BOU ontvangt, welke ook zijn afkomst is.

–           Hij betaalt elke uitgave, indien nodig, na akkoord van de Voorzitter of de Beheerraad. Hij brengt hierover verslag uit tijdens de voorziene vergaderingen van de Raad van Bestuur of de Beheerraad.

–           Op de algemene Statutaire Vergadering, legt hij het bilan en het budget van de BOU voor alsook een aangepast verslag.

–           Hij biedt de uittreksels van de bankrekeningen, het kasboek en alle andere rekeningen aan de 2 commissarissen, aangeduid door de algemene vergadering aan ter controle. Deze brengen verslag uit van hun verificatie op de algemene Statutaire Vergadering.

 

De beheerders :

–           Zij helpen waar het nodig is, vooral bij de organisatie van de BOU kampioenschappen en de wereldkampioenschappen COM. (in- en uitkooien, hulde, enz.) 

4 – Statutaire verkiezingen

Ieder kandidaat-beheerder moet een curriculum vitae voorleggen dat samen met de uitnodiging door het secretariaat zal verstuurd worden aan de leden-federaties. Zelfs wanneer slechts EEN kandidaat zich aanbiedt, moet hij om verkozen te kunnen worden, ten minste de gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden-federaties behalen op de algemene Statutaire Vergadering. Het Bestuursorgaan kan, indien nodig, de samenstelling van het Bestuursorgaan wijzigen. Deze zal de federaties hiervan inlichten op de algemene vergadering die hierop volgt.Voor de samenstelling van het Bestuursorgaan zal rekening gehouden worden met de kennis van de Nederlandse en de Franse taal voor de functie van voorzitter en secretaris.Er zal een Nederlandstalige en een Franstalige ondervoorzitter aangeduid worden.

5 – Inkomsten

Kunnen afkomstig zijn van

–           Giften of subsidies toegekend aan de BOU.

–           Jaarlijkse bijdrage van de leden-federaties.

–           Hun bedrag kan, volgens hun ledenaantal, minder dan 1500 leden of meer dan 1500, op elke algemene vergadering vastgesteld worden voor het volgende jaar.

–           De aansluitingsbijdrage voor de Groeperingen en Federaties die zich wensen aan te sluiten bij de BOU zal overeenstemmen met het bedrag dat betaald wordt door de Groeperingen en Federaties met meer dan 1500 leden tijdens hun eerste aansluitingsjaar. 

 

6 – Tentoonstellingen en wedstrijden.

Indien mogelijk organiseert de BOU ieder jaar zelf de BOU kampioenschappen voor siervogels en of zangvogels.De federaties van zangkanaries kunnen hun BOU kampioenschappen afzonderlijk organiseren. Hiervoor zal een forfaitair bedrag, dat jaarlijks vastgesteld zal worden, gevraagd worden te betalen.Indien de organisatie van de BOU kampioenschappen toegewezen wordt aan een club, verschillende clubs of een federatie zal de BOU zijn volledige steun verlenen. Zij zal echter niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het financieel bilan.Om het de organisatoren te vergemakkelijken zal de BOU een lastenboek voorleggen, zo compleet mogelijk, teneinde de organisatoren toe te laten een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de organisatie van dergelijke tentoonstelling.Aan de leden federaties wordt met aandrang gevraagd om de waardigheid van het Belgisch kampioenschap te respecteren en er over te waken tezelfdertijd geen clubkampioenschappen, provinciale of regionale of van de speciaalclubs te laten doorgaan op dezelfde datum.

7 – Comite bescherming

Dit werd opgericht en aanvaard door de algemene vergadering. Zij is als volgt samengesteld : –       De Algemene Voorzitter BOU. De Voorzitter of zijn vervangen neemt deel aan alle vergaderingen.

–           Een nationaal Voorzitter, tweetalig indien mogelijk.

–           Twee afgevaardigden, één voor het Frans gewest en één voor het Nederlands gewest.

–           Een secretaris verslaggever.

–           Een hulpsecretaris verslaggever bij afwezigheid van de secretaris.

–           Leden experten. Het Bestuursorgaan BOU, kunnen op hun verzoek bijgestaan worden door twee vertegenwoordigers van deze Commissie voor het bespreken van alle problematiek betreffende deze Commissie.Zij is er mee belast het algemeen beleid op gebied van bescherming van de BOU te bepalen rekening houdend met de aard en de doelstellingen van de kwekers.Zij is belast alle stappen te ondernemen om bij de publieke opinie en de politieke instanties de activiteiten van de leden-federaties te vrijwaren en het statuut van de kweker te helpen eerbiedigen.Zij stelt alles in het werk opdat de BOU door de officiële instanties zou erkend worden in alle regio’s en als volwaardige gesprekspartner voor de verdediging en het behoud van de Avifauna in het algemeen.De financiële kant behoort tot het domein van de BOU.De Commissie is verplicht haar beslissingen voor te leggen aan het Bestuursorgaan BOU. Deze beslissingen zullen slechts geldig zijn na goedkeuring van deze.De Commissie moet zich volledig integreren in het Statutair kader van de BOU en alle administratieve reglementen, specifiek voor deze Commissie naleven die reeds genomen werden of nog zullen genomen worden.

8 – Internationale keurmeesters ( OMJ)

De sectiechefs die om de 3 jaar door de keurmeesters herkozen worden .

Kopie van de verslagen van hun sectie worden steeds aan de secretaris BOU verzonden .

Deze houdt tevens de juiste lijst van de OMJ keurmeesters bij.

Naast de Belgische kampioenschappen BOU en de wereldkampioenschappen COM, kunnen bepaalde clubs of federaties beroep doen op de keurmeesters van de OMJ om de tentoongestelde vogels te laten keuren indien hun tentoonstelling of zangwedstrijd erkend is door de COM of C.O.M.-België (Algemene Vergadering van 21/10/2001 punt 9).

9 – Geschillen

In geval er betwistingen ontstaan onder de leden-federaties en deze beroep wensen te doen op de tussenkomst van de BOU, moeten zij een schriftelijke vraag voor tussenkomst richten aan de voorzitter van de BOU. Deze zal op zijn beurt de leden van het Bestuursorgaan samenroepen om de redenen van de geschillen te onderzoeken. Het Bestuursorgaan zal alle mogelijke oplossingen onderzoeken om beide partijen met elkaar te verzoenen.

10 – Kandidaturen

C.O.M./O.M.J.Alle kandidaturen voor een vacante plaats in het Bestuursorgaan van de COM of de OMJ moeten vergezeld zijn van het gebruikelijke curriculum vitae en voorgedragen door zijn federatie.Een Federatie kan slechts één kandidaat per vacante post voordragen.Zelfs indien hij de enige kandidaat is moet hij om voorgedragen te kunnen worden 2/3 van de stemmen behalen van de aanwezige federaties op de algemene Statutaire Vergadering. Bij meerdere kandidaturen volstaat de helft van de stemmen.

11 – Aansluitingen.

Zoals vermeld in de statuten punt III art.6-b. Iedere Groeperingen en /of Federatie die minstens 500 leden telt en minstens 5 jaar bestaat en die op de Statutaire Vergadering minstens de steun krijgt van de gewone meerderheid (Statutaire Vergadering 12/06/1999 punt 19 – Bijlage B.S. 30/12/1999). Deze moeten kunnen bewijzen dat zij ten minsten 500 leden hebben die hun voornaamste verblijfplaats in België hebben.

12 – Sancties.

Ieder lid kan uitgesloten worden bij de BOU

–           Indien hij zich niet schikt naar de bepalingen van de statuten en reglementen van inwendige orde van de BOU .

–           Indien zijn lidmaatschap of zijn gedrag de belangen van de BOU schaden.

–           Ieder individueel lid, bij de BOU aangesloten via zijn federatie dat zijn inschrijvingsgelden voor een tentoonstelling of zangwedstrijd niet vereffend heeft. 

 

13 – Wijzigingen aan het reglement van inwendige orde.

Het reglement van inwendige orde kan, indien gewenst, gewijzigd worden op voorstel van

–           Het Bestuursorgaan van de BOU.

–           De leden – federaties die hun voorstellen tijdig voorleggen aan het Bestuursorgaan. Deze zullen onderzocht worden door het Bestuursorgaan die ze ter goedkeuring zullen voorleggen op de algemene Statutaire Vergadering.