Belgische Ornithologische Unie, afgekort : “B.O.U.”
                       V.Z.W. – Gerechtelijk Arrondissement Brussel
                     Sociale Zetel: Dumortierlaan 81 , B 5/1 , 8300 Knokke
                                 Identificatienummer : 12819/91
                               Ondernemingsnummer: 445089448

 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Ten jare negentienhonderd eenennegentig, op 29 juni hebben ondergetekenden:
– Goris-Coeck, Simonne zonder beroep, ’t Withof 4, 2280 Grobbendonk;
– Allemand, Roger, technisch bediende op rust, Vrerenstraat 49, 3700 Vreren;
– Ameye, Raph, borstelfabrikant, H. Verrieststraat 8, 8770 Ingelmunster;
– Beaufils, Daniël, handelsinspecteur, rue des Hautes Hurées 19, 1400 Nivelles;
– Beeckmans, Gery, boekhouder, Waterslagerdreef 78, 9250 Waasmunster;
– Claeys, Romain, staatsbediende, Voskenslaan 384, 9000 Gent;
– Ruelle, Marcel, vertaler, rue des Acacias 131, 4460 Horion-Hozémont;
– De Scheerder, Christian, kabelaanlegger, Tilmontstraat 99, 1090 Brussel;
– De Vrieze, Noël, handelaar, Hogenhovestraat 8, 8700 Aarsele;
– Philippe, Jacques, bankbeheerder op rust, route du Lion 12, 1420 Braine-l’Alleud;
– Rosseau, Henri, schooldirecteur op rust, Rederijkerslei 9, bus 6, 2500 Lier;
– Smitz, Julien, informaticus, chaussée de Liège 210A, 4480 Clermont-Engis;
– Tielens, Lode, douaneontvanger op rust, Muggenberglei 116, 2100 Deurne;
– Van Oost, Roger, boekhouder op rust, Zeedijk 96, bus 10, 8430 Middelkerke,
allen van Belgische nationaliteit, bij onderhavige akte besloten een vereniging zonder winstoogmerk te stichten, ingevolge de wet van 27 juni 1921, waarvan ze de statuten als volgt omschreven hebben.
TITEL I – Benaming, maatschappelijke zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Belgische Ornithologische Unie, afgekort : ” B.O.U. “.
De B.O.U. is aangesloten bij de Ornithologische Wereldconfederatie C.O.M., waarvan zij de vertegenwoordigster is voor België onder de benaming :” C.O.M.-België “.
Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd ten huize van haar voorzitter, Heidestraat 124 , 1742 Sint Katherina Lombeek, gerechtelijk arrondissement Brussel

TITEL II. –Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel:
a) de verdediging van de vogelliefhebberij in de breedst mogelijke zin;
b) het aanmoedigen en deelnemen aan alle mogelijke manifestaties die bijdragen tot een bredere kennis en uitbreiden van de vogelliefhebberij en vogelkennis;
c) het propageren van de vogelkennis, met het doel de liefde tot, de verdediging van en de bescherming van de vogels na te streven;
d) de oprichting en steunen van een nationaal college van keurders nastreven;
e) de organisatie van nationale en internationale vogeltentoonstellingen en/of zangwedstrijden uitwerken;
f) de oprichting van een technische commissie “Bescherming” met als opdracht de verdediging van de belangen van kwekers en vogelliefhebbers, alsmede de studie van de problemen in verband met de wetgeving op de bescherming en het welzijn der vogels;
g) bij de overheid en het publiek de Ornithologie in de breedste betekenis van het woord bijbrengen en verdedigen als zijnde kunst en verantwoorde vrijetijdsbesteding die economische en recreatieve eisen verantwoorden.
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL III. – Leden
Art. 5. De vereniging is een federatie samengesteld uit leden, die allen aangesloten federaties of groeperingen zijn.
Het minimum aantal leden moet minstens drie bedragen.
Art. 6. Zijn leden:
a) De federaties en groeperingen die minstens één mandataris tellen onder de stichters, dit wil zeggen :
A.O.B. Algemene Ornithologische Bond van België. v.z.w.,Bosveldstraat 2, 9260 Wichelen
A.VI.BO. Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond, v.z.w., Schardauw 1, bus 1, 8520 Kuurne.
AVIORNIS INTERNATIONAL, v.z.w., Wuytsbergen 176, 2200 Herentals
B.P.C. Belgische Postuurkanarieclub, Maasstraat 77, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
K.B.F.K. Koninklijke Belgische Federatie van Kanarieliefhebbers, mandataris :PEETERS Jos, Vierhuizen 1B, 2250 O.L.V. Olen
K.B.O.F. Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie, v.z.w., Pastoor Van Der Auwerastraat 34,2640 Mortsel
K.B.S. Koninklijke Belgische Samenwerking, mandataris :YANDE André, Beersellaan 68, 1180 Brussel
K.N.B.B. Koninklijke Nationale Bond van België voor Waterslagers, mandataris :PIETERS Joris, Parklaan 6, 9900 Eeklo
SO.GE.PIN. Société Générale Pinsonnière, a.s.b.l., Chaussée de Liège 210A, 4480 Engis
W.P.C. West-Vlaamse Parkietenvereniging, v.z.w., Biezenhof E10, 8800 Roeselare
b) Iedere groepering en/of federatie die minstens vijfhonderd (500) leden telt en minstens vijf (5)jaar bestaat, en die op de statutaire vergadering minstens de steun krijgt van de gewone meerderheid.
– K.E.V. Kweekgroepen Europese Vogels, v.z.w., Putteveld 29, 9200 Dendermonde
– B.V.L.L. Belgische Vereniging Lori’s en Loriculus,
mandataris:VAES Yvan, Beringenbaan 96, 3295 Schaffen-Diest
– P.F. Parkieten Federatie, mandataris, VERDONCK Frans, Diksmuidse Boterweg 15, 8851 Koolskamp
– B.V.A. Belgische Vereniging Agaporniden v.z.w., Heufkensstraat 51, 9630 Zwalm
– F.O.W. Fédération Ornithologique Wallonne a.s.b.l., rue des Bannes 7, 4690 Roclenge-sur-Geer
– B.G.C. Belgische Grasparkieten Club , Sint Pietersstraat 138 , 3300 Vissenaken
– LPC . Limburgse Parkieten Club , Jeugdlaan 131 , 3550 Heusden Zolder
Art. 7. De leden kunnen zich steeds terugtrekken uit de vereniging, door schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur.
Wordt aanzien als ontslagnemend, het lid dat nalaat zijn jaarlijkse bijdrage (lidgeld) te betalen. Het ontslag gaat in op het einde van de tweede maand na het versturen per post van een aangetekende rappel verstuurd aan de verantwoordelijke van de betrokken federatie of groepering.
De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering door een meerderheid van twee derde der tegenwoordige stemgerechtigde leden.
De raad van bestuur kan de voorlopige schorsing uitspreken tegen leden, en dit tot aan de algemene vergadering. en dit op voorwaarde dat het gaat om ernstige inbreuken op de voorziening van de statuten of voor feiten die de goede faam en eer van de federatie zouden kunnen aantasten.
De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur personen als ereleden tot de vereniging toelaten of zelf aanduiden.
De oprichters worden, nadat de federatie en/of groepering waarvan ze lid zijn ingeschreven is als lid, benoemd tot erelid van de B.O.U.-C.O.M. België, v.z.w.
Art. 8. Ontslagnemende en uitgesloten leden en hun rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit.
TITEL IV. -Bijdrage (of lidgeld)
Art. 9. De leden van de vereniging betalen een jaarlijks lidgeld
Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering, en mag een maximum van 1.250 euro niet over treffen.
TITEL V. – Algemene vergadering
Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld door al de leden. Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger.
Art. 11 De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht :
1° de statuten te wijzigen en tot de ontbinding van de vereniging te besluiten mits rekening te houden met de ter zake wettelijke voorzieningen:
2° tot het benoemen en ontslaan van leden van de raad van bestuur;
3° tot het goedkeuren van jaarrekening en begroting:
4° tot het uitoefenen van alle rechten voortspruitend uit wetgeving en statuten.
Art. 12. De leden worden door de voorzitter van de raad van bestuur uitgenodigd tot de algemene vergadering.
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een medelid. De uitnodigingen geschieden door een per post verstuurde brief, minstens veertien dagen voor de datum van de algemene vergadering.
Deze uitnodigingen vermelden steeds de dagorde van de algemene vergadering.
Art. 13. De algemene vergadering dient minstens eens per jaar samengeroepen te worden, ook wanneer één vijfde van de aangesloten leden hierom verzoeken.
Hier dient tevens vermeld dat ieder voorstel getekend door één vijfde der aangesloten leden, dient opgenomen te worden op de dagorde van de algemene vergadering.
Art. 14. leder lid heeft een gelijk aantal stemmen op de algemene vergadering.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, behoudens daar waar anders voorzien is bij wet en/of deze statuten. In geval van gelijkheid van aantal stemmen, is de stem van de voorzitter, of van het lid van de raad van bestuur die hem vervangt, doorslaggevend.
Art. 15. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging, of de wijziging der statuten mits rekening te houden met de voorzieningen van artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Art- 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een speciaal register. De verslagen vermeldend deze beslissingen dienen ondertekend te worden door de voorzitter en één lid van de raad van bestuur.
Dit speciaal register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar de leden er kennis kunnen nemen van de inhoud, zonder dit register naar andere plaatsen over te brengen.
Deze beslissingen worden gebeurlijk, bij een ter post verstuurde brief, ter kennis gebracht aan belanghebbende derden.
Iedere wijziging van de statuten dient binnen de maand na datum gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad voorbehouden aan de v.z.w.’s.
Zelfde voorziening voor iedere benoeming, ontslag of schorsing van leden van de raad van bestuur.
TITEL VI. – Raad van bestuur
Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens zes leden en maximum tien leden. Het aantal leden van de Raad van Bestuur mag niet hoger zijn dan het aantal leden van de vereniging.
Art. 18. Om tot lid van de raad van bestuur verkozen te.kunnen worden, dient men te voldoen aan de hierna vermelde voorwaarden:
a) lid zijn van een bij de B.O.U. aangesloten federatie en of groepering;
b) voorgedragen worden door deze federatie en/of groepering;
c) minstens de helft der stemmen behalen van de leden die deelnemen aan de algemene vergadering.
Art 19. Vanaf de Statutaire Vergadering van juni 2003 worden elk jaar twee Beheerders herkozen. De 10 mandaten worden om de vijf jaar, ieder jaar twee, herkozen.
De volgorde wordt zo bepaald:

Juni 2003: Voorzitter en Beheerder
Juni 2004: Ondervoorzitter (Franstalig) en Hulpsecretaris
Juni 2005: Ondervoorzitter (Nederlandstalig) en Beheerder
Juni 2006: Penningmeester en Beheerder
Juni 2007: Secretaris en Beheerder
De volgorde van herkiezing van nieuw in te vullen functies wordt bepaald door het behaalde aantal stemmen.
Om verkozen te zijn moet de kandidaat de helft van de stemmen van het aantal aanwezige federaties behalen.
De uittredende leden van de raad zijn herkiesbaar.
Art. 20. De raad van bestuur duidt onder de leden één voorzitter twee ondervoorzitters, één secretaris, één hulpsecretaris en één schatbewaarder aan.
Ingeval de voorzitter belet is, worden zijn bevoegdheden waargenomen door één der ondervoorzitters of door de oudste in jaren van de aanwezige leden van de raad van bestuur.
Art. 21. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de aanwezige leden van de raad van bestuur. Deze beslissingen kunnen slechts genomen worden van zohaast de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn. In geval van gelijkheid van aantal stemmen is de stem van de voorzitter, of deze van het lid van de raad van bestuur die hem vervangt, doorslaggevend.
Art. 22. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor beheer en bestuur van de vereniging.
Zij mag, zonder dat deze bevoegdheid beperkend weze, of onverminderd de andere rechten voortspruitend uit de wet en/of deze statuten, alle akten en contracten afsluiten, minnelijke schikkingen nastreven, schikkingen treffen inzake verwerven, verwisselen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, hypotheek nemen op, ontlenen aan, huurovereenkomsten afsluiten welke ook de aard mag zijn, legaten, subsidies en overdrachten aanvaarden afstand doen van rechten, alle machten verlenen aan mandatarissen naar keuze zowel aangeslotenen of niet, de vereniging vertegenwoordigen in rechtszaken zowel als verweerder dan als eiser.
Zij kan ook het personeel der vereniging aanwerven. benoemen en/of ontslaan.
Zij kan alle sommen laten innen en/of ontvangen herkomstig van in bewaring gegeven waarden.
Zij kan alle nodige rekeningen openen bij banken, bij de postcheck. Zij kan alle verrichtingen uitvoeren op deze rekeningen. Zij mag met checks gelden afnemen van deze rekeningen.
Zij mag overschrijvingen uitvoeren met alle mogelijke betalingsmandaten. Zij mag brandkasten huren bij banken. Alle door de vereniging te betalen sommen worden door haar zorgen betaald.
Zij neemt alle brieven, telegrammen, postpakjes en andere in ontvangst. Zelfde voorziening voor aangetekende zendingen bij post, douane en spoorwegen al dan niet door verzekering gedekt. Zij int postmandaten, assignaties en postkwijtingen.
Art. 23. De raad van bestuur mag, onder eigen verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan een der leden van deze raad of zelfs aan een al dan niet aangesloten derde.
Art. 24. Alle akten en beslissingen waardoor de vereniging verplichtingen aangaat, buiten deze van het dagelijks beheer, moeten, buiten deze waarvoor een speciale volmacht vereist wordt, getekend worden door de voorzitter, ofwel door twee leden van de raad van bestuur, zonder dat dezen ertoe verplicht zijn hun bevoegdheid ter zake te bewijzen ten overstaan van derden.
Art. 25. De leden van de raad van bestuur zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de beslissingen getroffen in uitvoering van hun ambt. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen, mandaat. Het mandaat is onbezoldigd.
TITEL VII. – Reglement van inwendige orde
Art. 26. De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde voorstellen aan de algemene vergadering.
Wijzigingen aan dit reglement van inwendige orde kunnen enkel aangebracht worden door de algemene vergadering die ter zake beslist bij eenvoudige meerderheid der aanwezige aangeslotenen.
TITEL VIII. – Diverse beslissingen
Art. 27. Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 mei en eindigt op 30 april.
Uitzonderlijk zal het eerste maatschappelijk jaar aanvangen op 29 juni 1991 en eindigen op 30 april 1992.
Art. 28. De jaarrekening en de begroting voor het volgend werkjaar zullen jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering, die zal doorgaan op de tweede zaterdag van de maand juni van ieder jaar of op de vorige dag indien de eerstgenoemde een feestdag is.
Art. 29. De algemene vergadering zal twee commissarissen aanduiden, met opdracht alle rekeningen van de vereniging na te zien en haar een jaarlijks verslag ter zake voor te leggen. Deze commissarissen worden ieder jaar benoemd en zijn herkiesbaar.
Art. 30. In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanduiden. De vergadering zal de rechten en machten van de vereffenaars bepalen en zal de bestemming van het netto actief van het maatschappelijk bezit vastleggen.
Deze bestemming mag uitsluitend een vereniging zijn die dezelfde doelstelling nastreeft, als deze van ons maatschappelijk doel.
Deze beslissingen alsmede de namen beroepen en adressen van de vereffenaars dienen vermeld te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Art 31. De algemene vergadering van heden, heeft in hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verkozen:
DAMOISEAU Jean-Paul, rue Constant Massart 24, 4280 Hannut
HEREMANS Lodewijck, Grootlostraat 93, 3128 Baal
KENIS Jozef , Eikendreef 14 , 2990 Gooreind
NESTOR Denis, Oude Liersebaan 137D , 3100 Heist o/d Berg
ROGIERS André, Heidestraat 124 , 1742 St Katherina Lombeek
VERBELEN Jean , Lievekensstraat 14 , 9255 Buggenhout
VERDEYEN Louis , Hauwerstraat 2 , 9255 Buggenhout
VERMEIREN André, Achterhoek 23, 9120 Beveren
die ter zake bevoegd zijn en dit mandaat aanvaarden.
De leden van de raad van bestuur hebben in hun midden verkozen tot :
Voorzitter – ROGIERS André, Heidestraat 124 , 1742 St Katherina Lombeek
Ondervoorzitter (Nederlandstalig) – HEREMANS Lodewijck, Grootlostraat 93, 3128 Baal
Ondervoorzitter (Franstalig) – DAMOISEAU Jean Paul , Rue ConstantMassart 24 , 4280 Hannut
Secretaris – VERBELEN Jean , Lievekensstraat 14 , 9255 Buggenhout
Hulpsecretaris – VERMEIREN André, Achterhoek 23, 9120 Beveren
Penningmeester – NESTOR Denis , Oude Liersebaan 137D , 2220 Heist o/d Berg
Bestuurder      KENIS Jozef , Eikendreef 14 , 2990 Gooreind
VERDEYEN Louis, Hauwerstraat 2 , 9255 Buggenhout

De Voorzitter                                                                               De Secretaris
(get.) Rogiers André                                                                   (get.) Verbelen Jean