BELGISCHE ORNITHOLOGISCHE UNIE- COM BELGIE
                                                                       OMJ KEURMEESTERS
                                                                   INTERN REGLEMENT 2018

1. DOEL
Internationale Keurmeesters vormen volgens de normen van de Confédération
Ornithologique Mondiale (COM) en Ordre Mondial des Juges (OMJ).
2 . KANDIDATUREN
2.1 Om toegelaten te worden tot het examen van Keurmeester OMJ moet de kandidaat minimum 5 jaar ononderbroken actief zijn als Nationaal Keurmeester bij, een bij de BOU aangesloten Federatie, een vaste verblijfplaats in België hebben, vogels kweken en tentoonstellen in zijn specialiteit. De kandidaat wordt, door zijn Federatie, aan de Voorzitter BOU voorgedragen. Hij moet slagen in het OMJ examen.
2.2 Op te merken valt, dat een kandidaat, na twee mislukkingen gedurende
3 jaar niet meer mag deelnemen. (Cfr. “Les Nouvelles” de la c.o.m. n° 113 van maart 2005). Het examen vindt plaats onder het voorzitterschap en de controle van een Supervisor, aangeduid door de OMJ. Tegen de beslissing van de examenjury is geen verhaal mogelijk. Door zijn deelname verklaart de kandidaat zich akkoord met zowel de statuten als de interne reglementen van de OMJ en de COM. (Website: http://www.conf.org ) *
3. RECHTEN EN PLICHTEN
3.1 Alle aanduidingen door OMJ BELGIE gebeuren volgens een beurtrol die op een elektronische gegevensdrager wordt bijgehouden door de BOU in samenwerking met de sectievoorzitters.
3.2. Beurtrol Wereldkampioenschappen
Er wordt een klassement opgemaakt volgens de stand vanaf 01.03.2014.Jaarlijks wordt één algemene vergadering gehouden in de maand april en minimaal één technische vergadering te organiseren ten laatste in de maand december.
Keuren op Mondial, verschuiving naar de laatste plaats op het klassement uitgezonderd wanneer de Mondial in België word georganiseerd.
Weigeren te keuren op Mondial ( effectief en/of reserve ) in België of Buitenland zonder geldige reden automatisch naar de laatste plaats verwezen. .
Uitzondering : Bestuurslid of begeleider BOU die een dienst moeten verzekeren op een wereldkampioenschap, of deelnemen aan de Mondial.
Principe
Een keurmeester die gedurende 2 jaar afwezig is op OMJ vergaderingen en per sectie (technisch ) wordt als ontslagnemend beschouwd tenzij hij/zij een geldige reden heeft en/of met akkoord van het BOU bestuur dat zich hierover zal uitspreken , na overleg met de sectiechef
3.3 Aanduidingen
Wanneer de bijdrage op 01 oktober vóór het volgende jaar niet betaald is, kan geen enkele aanduiding plaatsvinden.
3.4 De uitnodigingen voor Internationale tentoonstellingen, georganiseerd onder de auspiciën van de C.O.M. vallen buiten beschouwing daar ze niet voor de beurtrol in aanmerking komen en de organisatoren naar eigen keuze hun Keurmeesters vragen. De Secretaris O.M.J. controleert of elke Keurmeester voldoet aan de O.M.J. normen. De secretaris BOU houdt een lijst bij van de aangemelde keuringen. Hij dient voor de uitvoering van de keuring schriftelijk ( brief of mail ) op de hoogte te worden gebracht door de betrokken keurmeester die het akkoord van de BOU secretaris ontvangt indien hij in orde is met het Reglement en met het lidgeld.
De secretaris BOU verwittigt de federatie van de keurmeester zodat deze administratief in orde kunnen worden gezet (verzekering, etc.)
3.5 De stand wordt vermeld samen met het verslag van de Algemene Vergadering en is tevens de basis voor de aanduiding voor het volgende Wereldkampioenschap. – Na de keuring op een Wereldkampioenschap wordt de beurtrol aangepast.
Wie een Wereldkampioenschap gekeurd heeft kan voor de drie eerstvolgende ( 3 ) Wereldkampioenschappen niet opgeroepen worden, behalve om een Wereldkampioenschap in eigen land ( Belgie ) te keuren. Afwijkingen kunnen eventueel toegestaan worden maar alleen met het akkoord van de Secretaris CE-O.M.J. Een Wereldkampioenschap in eigen land keuren wordt door de CE-O.M.J. niet meegeteld.
Nadat de Voorzitter BOU het aantal per sectie, door België, voor het Wereldkampioenschap te leveren Keurmeesters van de Secretaris O.M.J. ontvangen heeft, worden de aanduidingen gedaan en de namen doorgezonden naar de Secretaris O.M.J. – Een Keurmeester die aan de beurt is wordt schriftelijk uitgenodigd door de Secretaris O.M.J.. Hij zal per kerende post zijn aanvaarding of niet aanvaarding kenbaar maken op de kopie van de officiële uitnodiging O.M.J. en terug sturen aan de Secretaris O.M.J.
3.6 Keurvergoeding Wereldkampioenschappen en C.O.M. tentoonstellingen: Deze gebeuren volgens het reglement COM en OMJ.
4. KLACHTEN
Elke klacht moet schriftelijk en ondertekend aan de Voorzitter BOU gestuurd worden met kopie aan de Secretaris BOU. Klachten tegenover Keurmeesters worden behandeld door het BOU Bestuur in tegenwoordigheid van de
Sectiechef.
5. SANCTIES
Iedere tuchtmaatregel zal steeds het voorwerp uitmaken van een ernstig onderzoek. De betrokken Keurmeester zal uitgenodigd worden door het Bestuur BOU en in aanwezigheid van de sectiechef gehoord worden. Elke sanctie, behalve de blaam, zal
door de Voorzitter B.O.U. aan de Voorzitter en Secretaris van de CE-O.M.J. en aan de federatie waarvan betrokkene lid is, worden meegedeeld. Schorsingen en tijdelijke schorsing alsook uitsluitingen die uitgaan van een bij de B.O.U. aangesloten federatie worden overgenomen en uitgevoerd zonder verder onderzoek omdat dit onder de bevoegdheid van de dito federatie ressorteert.
6. Ernstige fouten
Een Keurmeester kan tijdelijk of definitief geschorst worden indien : hij op een Wereldkampioenschap of C.O.M. tentoonstelling :
Betrapt wordt op onregelmatigheden of fraude hetzij als Keurmeester hetzij als deelnemer op het Wereldkampioenschap of een Internationale C.O.M. tentoonstelling.
Een aanvaarde internationale C.O.M. keuring niet uitvoert zonder vooraf de organisatoren te verwittigen.
Op 01 oktober niet in orde is met zijn bijdrage voor het komende jaar. Als hij geen federale keurmeester meer is.
De federatie, waarvan hij deel uitmaakt, niet in orde is met de bijdrage B.O.U/C.O.M.
Als hij twee ( 2 ) opeenvolgende jaren niet in eigen federatie gekeurd heeft. Enkel zijn / haar federatie heeft de plicht om deze afwijking te signaleren.
In geval van ziekte of andere zal het BOU bestuur zich hierover uitspreken.
Publieke beledigingen of negatieve kritiek uiten tegenover zijn collega’s of de leden van de BOU, hetzij mondeling, schriftelijk of door om het even welk communicatie middel ( elektronisch ) .
De communicaties van en naar de OMJ en COM kunnen enkel via de voorzitter BOU gebeuren.
Keurder die een verdacht gedrag vertonen (onder invloed van alcohol of drugs ) .
De sancties kunnen zijn :
Een blaam. Een schorsing of definitieve uitsluiting.
7. VERKIEZINGEN-HERVERKIEZINGEN
Kandidaturen voor “Sectievoorzitter” moeten, onder gesloten omslag en gedateerd of per mail bij de Voorzitter van de BOU toekomen, met kopie aan de BOU
secretaris, dit minstens één week voor de Algemene vergadering.
Kandidaturen, die niet in orde zijn met het reglement, komen niet in aanmerking. De aanstelling van de verkozen kandidaten gebeurt voor een periode van drie jaar: Sectievoorzitters: herverkiezing 2018.
Uittredende Sectievoorzitters zijn automatisch opnieuw verkiesbaar behalve als ze hun mandaat ter beschikking stellen. Kandidaturen worden, in dit geval, op de eerstvolgende algemene vergadering behandeld. De vervangers zullen het vrijgekomen mandaat beëindigen. Sectiechefs, die hun mandaat niet naar behoren vervullen, kunnen voortijdig vervangen worden.
Sectiechefs die hun kandidatuur wensen te stellen voor de Beheerraad BOU dienen eerst hun ontslag als sectiechef te geven .
8 . Briefwisseling tussen BOU en keurders :
De Keurders worden verzocht om een geldig e-mail adres door te geven aan de
BOU secretaris, anders zal de briefwisseling tot het strikt minimum herleid worden.
9. SLOTBEPALING
Alle punten, die niet in dit reglement voorkomen, worden door het Bestuur BOU –COM Belgie geregeld in overleg met de sectiechefs.
                    
                   Voor de RB BOU-COM Belgie
                           Rogiers A. Voorzitter